Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos
1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „tradeMAX“/ www.Lpromo.lt (toliau – Lpromo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. El.svetainėje www.Lpromo.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Lpromo juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. Lpromo vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
    4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka su privatumo taisyklėmis siųsdamas laiškus www.Lpromo.lt nurodytais el.pašto adresais, pildydamas paklausimų formas ar kitais būdais perduodamas savo duomenis.
    4.3.2. Lpromo yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
    4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Lpromo arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
  4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  4.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
5. Naudotis el.svetainės paslaugomis gali:
  5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  5.3. juridiniai asmenys;
  5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
6. Lpromo gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija pateikiama el.svetainėje pildant paklausimo formas, siunčiant elektroninius laiškus, suteikiant informaciją telefonu) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
  6.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  6.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  6.3. spręsti klausimus, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  6.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  6.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
7. Lpromo gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
III. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
8. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
  8.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
  8.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
9. Lpromo, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@lpromo.lt arba paštu: Birželio 23-iosios g. 5, 03206 Vilnius).
IV. Privatumo politikos keitimas
10. Lpromo turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką paskalbdamas jas visiems prieinamu adresu: www.lpromo.lt/pages.php?page=privacy.
11. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el.svetainėje www.lpromo.lt/pages.php?page=privacy.
12. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@lpromo.lt arba paštu: Birželio 23-iosios g. 5, 03206 Vilnius) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el.svetainės www.Lpromo.lt paslaugomis.
13. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el.svetainės www.lpromo.lt paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
 

Tęsti

Bendraukime

 

Vilnius
+370 650 71 740
+370 5 262 9793

Kaunas
+370 645 02 217

Klaipėda
+370 645 58 702
 

 

 

 skype Chat with meKlausti>>>

 

 

Ypatingi pasiūlymai

Oro prognozės stotelė

Oro prognozės stotelė
5.51EUR
4.06EUR

Daugiau...

 

 
 
Tarptautinis reklamos agenturos Lpromo tinklas:   Lietuva   |   Latvija   |   Lenkija   |   Didžioji Britanija   |   Vokietija

 
 

 

x